januar 7, 2022

Utredning om sikkerhet: Det er mulig å kombinere fly og by

SIKKERHET: Konsulentselskapet Norconsult har utredet forholdene knyttet til sikkerhet for fortsatt flyplassdrift på Kjeller etter at Forsvarets behov for flystripa opphører. Foto: Roy Mortensen.  

Fersk utredning viser at det er mulig med fortsatt flyplassdrift, samtidig med utvikling av en ny bydel på Kjeller. KFK mener at analysen blir feil da den er basert på feilaktige forutsetninger og faktafeil. 

– Sikkerhetsutredningen er basert på flere feilslutninger og har en kritikkverdig metodikk på flere områder, men kort oppsummert viser den likevel at det er mulig å kombinere fly og by. Legger man til grunn de eksisterende myndighetskravene og riktig metodikk, kan Lillestrøm kommune få mer byutvikling enn det som Norconsult legger opp til, sier Finn Terje Skyrud, leder i KFK.   

Høsten 2020 ble det avklart at Lillestrøm kommune ønsker en videreføring av veteranflyvirksomheten ved Kjeller flyplass, også etter at Forsvarets behov for flystripa opphører. Samtidig vil det frigjøres areal til boliger og næring på området. Nå har Norconsult utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse der risikoen ved å ha flyplass tett på et byområde har blitt utredet.

Basert på risiko- og sårbarhetsvurderingene mener Norconsult at utredningsalternativet med bebyggelse helt inn mot grensen for hinderfrie flater, ikke kan anbefales. En slik løsning vil kunne medføre at byrommets samlokaliserte funksjoner kan bli sårbare. Videre vil veteranflyaktivitetene ikke kunne gjennomføres med ønsket regularitet på grunn av høy andel tid med turbulens og vindskjær. 

Norconsult skriver videre i sin konklusjon at dersom avstandene mellom flyplass og bygninger økes, for eksempel med 130 eller 260 meter, vil sårbarheten reduseres og tidsandelen med akseptable værforhold for veteranflyaktivitet øke vesentlig. Økningen av sikkerhetsområdet anbefales også fordi dette vil redusere både reell risiko og opplevd risiko.

Veteranflymiljøet peker på metodefeil og faktafeil 

Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) har, basert på rapporten, sendt et eget innspill til Lillestrøm kommune etter å ha lest analysen. Blant tilbakemeldingene fra veteranflymiljøet er følgende: 

  • Vind og turbulensberegninger baserer seg på bruk av feil metodikk, og dette medfører at Norconsult konkluderer med større avstand mellom flystripe og bebyggelse enn nødvendig. Konsulentselskapet anbefaler fem ganger større sikkerhetssoner i forhold til myndighetskravet.
  • I utredningen om støy er Norconsult sin anbefaling basert på flere feilslutninger. Blant annet mener konsulentselskapet at regelverket for motorsportsenter skal legges til grunn. Dette avvises fra faginstansen SINTEF som mener regelverk for luftfartsstøy må legges til grunn i arealplanleggingen.
  • Norconsult anbefaler skjerpede medisinske krav til piloter utover dagens krav, hvilket underminerer det myndighetspålagte flymedisinske sertifikatordningen.

For å lese hele risiko- og sårbarhetsanalysen for kan du klikke her.