Spørsmål og svar

Forsvaret vil ikke ha behov for flystripen på Kjeller etter 2025. Stortinget har derfor vedtatt at eiendommen skal selges gjennom en gradvis avhending. Etter miljøoppryddingen er det estimert en salgsgevinst for staten på mer enn en halv milliard kroner. Videre kan private utbyggere sitte igjen med en fortjeneste i milliardklassen, dersom kommunen regulere arealet til boliger og næring.

Flyplassen er en av verdens eldste i fortsatt operativt drift. Den viser mye av norsk militær flyhistorie og er et unikt kulturmiljø. På flyplassen finnes i dag Norges største samling av flygende veteranfly, et unikt veteranflymiljø, anerkjent over hele Europa. Dette miljøet jobber med å holde sjeldne veteranfly på vingene, og for bevaring av deler av flyplassen med de verneverdige bygningene. Sammen med bevaring av noen av bygningene, vil Lillestrøm få et opplevelsessenter og en turistattraksjon som kan vise ettertiden hvor enormt viktig luftfarten var for utviklingen av det moderne Norge.

Riksantikvaren har foreslått å frede store deler av Kjeller flyplass, inkludert hele rullebanen. Det var i desember 2019 at Riksantikvaren sendte ut en melding om oppstart av fredning for Kjeller flyplass. I sin begrunnelse viser Riksantikvaren blant annet til at Kjeller flyplass utgjør et verdifullt kulturmiljø, som viser viktig samferdsels-, teknologi-, sikkerhetspolitisk- og militærhistorie. Riksantikvaren jobber nå med et forslag til fredning, men det er ikke kjent når dette vil foreligge. Fredningsforslaget vil bli sendt på høring til berørte parter og lagt ut til offentlig ettersyn. Før Riksantikvaren fatter vedtak om fredning, skal forslaget oversendes kommunestyret i Lillestrøm kommune for politisk behandling.

Ja, det er mulig med fly og by. Det betyr at etter at Forsvaret avslutter driften på Kjeller flyplass, vil det være mulig å bygge boliger, grøntarealer og kontorer – samtidig som flystripen holdes åpen for fortsatt aktivitet. Det er kun et spørsmål om hvor mange boliger man skal bygge og hvor tett de skal stå mer enn et spørsmål om det er mulig eller ikke.

Høsten 2019 utformet partiene Ap, Sp, SV, MDG, SV og KRF i Lillestrøm kommune en politisk plattform for den neste fireårsperioden, der det går tydelig frem at blant ambisjonene for Kjeller flyplass er at det skal settes av tilstrekkelig areal for fremtidig luftfartøyvernsenter og flystripe for bruk til veteranfly. Lillestrøm kommune jobber nå med å utrede en flyplass for framtiden. Det eneste partiet som har talt mot en bevaring av Kjeller flyplass er partiet Venstre. 

Stortinget behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om Kjeller flyplass i juni 2021.
Da vedtok Stortinget at regjeringen skal legge frem en sak for Stortinget med en plan for hvordan staten kan bidra til at de nasjonale kulturhistoriske verdiene på Kjeller blir ivaretatt. To av partiene som stemte for forslaget sitter nå i regjering. Så langt har ikke regjeringen fulgt opp Stortingets vedtak.

Et nasjonalt luftfartøyvernsenter vil være et nasjonalt ansvar. Stortingets innstilling 543 fra juni 2021 viser at det er mulig med et vesentlig bidrag fra staten. Arealene kan eies av staten, en stiftelse eller Lillestrøm kommune, der det blir inngått en avtale med stiftelsen om drift – slik som på Oscarsborg Festning. Kjeller Flyhistoriske Kulturpark jobber med finansiering, men det er hevet over enhver tvil at det offentlige må bidra – slik de har gjort i andre vernesaker av nasjonal betydning. Lillestrøm kommune har selv erfaring med å la stiftelser drifte kulturminner, som for eksempel Kulturkvartalet vis a vis Lillestrøm stasjon.

All aktivitet innebærer risiko, også flyging. Et luftfartøyvernsenter i kombinasjon med annen byutvikling vil imidlertid være utformet så det er trygt for omgivelsene. For å sørge for at sikkerheten ivaretas, vil alle krav til utforming av flyplasser bli fulgt, der det blant annet er definerte krav til sikkerhetssoner og inn- og utflygingstrasser. På oppdrag fra Lillestrøm kommune utarbeidet Norconsult i 2021 en risiko- og sårbarhetsanalyse som drøfter en rekke temaer knyttet til sikkerhet. Konsulentselskapet anbefalte fem ganger større sikkerhetssoner i forhold til myndighetskravet. Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) mener dette baserer seg på feilaktige forutsetninger. Stiftelsen har tatt til orde for en dobling av myndighetskravet til hinderfritt område. Dette standpunktet er basert på vår erfaring med sikkerhetstiltak for veteranfly og kunnskap om gjeldende regelverk

Sammenliknet med dagens virksomhet på Kjeller flyplass vil lydavtrykket være vesentlig mindre i et fremtidig luftfartøyvernsenter. Dette er fordi det legges opp til et lavere antall flybevegelser og de fleste veteranflyene er støysvake. For de boligene som eventuelt skal bygges nærmere rullebanen vil kravene til støy være oppfylt gjennom regulering og støyanalyser.

I dag er det vesentlig flyaktivitet på Kjeller flyplass, der majoriteten knytter seg til moderne småfly. Dette er snakk om flyskoler og rekreasjonsflyging. Hvorvidt denne aktiviteten vil fortsette på Kjeller flyplass er opp til myndighetene å avgjøre. Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) er ikke negative til andre småfly på flyplassen, men det er kommunen som må sette premissene for småflyaktiviteten. Stortinget vedtok i juni 2021 at regjeringen skal presentere en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området. Inntil en slik plan foreligger og er realisert, heter det i vedtaket at regjeringen må medvirke til at dagens småflyaktivitet kan fortsette ved Kjeller flyplass.

Et nasjonalt luftfartøyvernsenter vil ivareta Kjeller som et levende kulturminne, i tråd med vedtaket politikerne i Lillestrøm kommune fattet i september 2020. Et luftfartøysenter med tilpasset flystripe for veteranfly vil være den beste forvaltningen av kulturminnet Kjeller flyplass – med et univers av flygende luftfartøy som er 100 år gamle der allmennheten gis direkte tilgang. På senteret vil man ivareta, bevare, samle erfaring, bygge, restaurere, vedlikeholde og drifte flygende veteranfly, – opprettholde gammelt håndtverk. Samtidig vil det legges til rette for å inkludere publikum , la dem oppleve flygende historiske fly, omvisninger og organiserte rundturer. Prosjektet vil gi Kjeller varierte bruksområder, en grønn profil med store friområder der det også gis plass til annen byutvikling for å møte veksten Lillestrøm står overfor i tiårene som kommer.

Svaret på det er ja. Området kan gjøres tilgjengelig for publikum når flyplassen er stengt.Vinterstid vil stripen være åpen for alle, som en del av parken, med mulighet for f. eks skiløyper, skøyter etc. Videre kan man også se for seg at flystripen kan benyttes til fremvisning av veteranbiler, et torg for julehandel eller festivalarrangement.
Med et nasjonalt luftfartøyvernsenter vil Lillestrøm kommune få et opplevelsessenter og en turistattraksjon, som vil tiltrekke seg turister fra både Norge og utlandet. Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) anslår et årlig antall besøkende på mellom 50.000 og 100.000 mennesker, med de positive ringvirkninger dette får for det øvrige næringslivet i regionen. Det blir også plass til boliger og nye arbeidsplasser med fortsatt flydrift – analysen til Oslo Economics fra 2022 viser at dersom byutvikling skjer sammen med etablering av et luftfartøyvernsenter vil det likevel bli en økning i sysselsettingen på oppunder 4.000 årsverk sammenliknet med dagens situasjon.
Staten ved Forsvaret eier 90 prosent av flyplassområdet. Den private utbyggeren Aspelin Ramm eier 10 prosent. Aspelin Ramm har uttalt de ikke ønsker fortsatt flyaktivitet på Kjeller i fremtiden. En analyse utført av Norion Næringsmegling i 2022 viser at private utbyggere kan sitte igjen med en fortjeneste på over 4,9 milliarder kroner dersom flyplassen legges ned. Videre har Aspelin Ramm foreslått å rive en rekke av byggene som Riksantikvaren foreslår å frede.
På oppdrag fra Forsvarsbygg utarbeidet Norion Næringsmegling våren 2022 en analyse over verdipotensialet på Kjeller flyplass. Analysen viser at private utbyggere kan sitte igjen med en fortjeneste på over 4,9 milliarder kroner dersom flyplassen legges ned. Analysen ble blant annet omtalt i Romerikes Blad og Finansavisen juli 2022.

For at Kjeller flyplass skal bevares må politikerne i Lillestrøm kommune vedta det. Derfor er det viktig at disse politikerne vet hva befolkningen mener. Alle som ønsker å bevare Kjeller flyplass bør derfor henvende seg til lokalpolitikerne som du finner kontaktinformasjon til her. Videre kan du sende meningen din til regjeringen ved Forsvarsdepartementet (postmottak@fd.dep.no) og Riksantikvaren (postmottak@ra.no). I tillegg kan du skrive leserinnlegg til Romerikes Blad, delta i møtevirksomhet om Kjellers framtid, engasjere deg på sosiale medier og argumentere for bevaring av flyplassen når anledning ellers byr seg.  

Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) ble stiftet i juni 2014 og representer hele veteranflymiljøet på Kjeller flyplass. Stiftelsens formål er å være en kulturinstitusjon i Lillestrøm kommune med sikte på å bevare Kjeller som en historisk levende flyplass. Leder for stiftelsen er Finn Terje Skyrud. Foreningene som er tilsluttet Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) er Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF), Kjellervenner, Warbirds of Norway, Kjeller Gård A/S, Veteranflygruppen i Nedre Romerike Flyklubb, Gloster Gladiator 423 stiftelsen og Norwegian Spitfire Foundation.