VURDERES FREDET: Kartet viser fredningsomfang som skal vurderes for Kjeller flyplass. Foto: Riksantikvaren

desember 13, 2019

Riksantikvaren vil frede Kjeller: Foreslår vern av rullebanen

Fredningsprosessen for Kjeller flyplass skrider fremover. Riksantikvaren foreslår nå at rullebanen vurderes for vern.

Med hjemmel i lov om kulturminner meldte Riksantikvaren i oktober 2018 om oppstart av fredningssak for Kjeller flyplass. Riksantikvaren kunngjorde onsdag omfanget av kulturminner og områder på Kjeller som vil bli vurdert videre i fredningssaken. Blant annet vises det til at rullebanen kan fredes etter kulturminneloven paragraf 15.

– Jeg har fått flere gratulasjoner i dag. Vi har et ønske om å ta vare på levende historie. For oss er det viktig at en ser helheten, og det gjør Riksantikvaren helt tydelig, uttaler Finn Terje Skyrud, leder for stiftelsen Kjeller Kulturhistoriske Flypark (KFK) til Romerikes Blad. 

Riksantikvaren har vurdert at rullebanen er viktig i flere henseender. I begrunnelsen står det: «For det første er den en essensiell del av flyplassen og det er denne, sammen med hangarene, som er gir forståelsen av Kjeller flyplass. Videre viser rullebanen flyplassens store utstrekning både fysisk og visuelt samt representerer den teknologiske utviklingen på flyplassen etter andre verdenskrig».

Videre foreslår Riksantikvaren at hele åtte bygninger vurderes fredet, blant annet Fotobygget, Elektroverkstedet og Hærens flyskole. Også minnesmerket foran flyskolen vurderes fredet. I tillegg til rullebanen skal også områder vurderes fredet. Blant annet gjelder det store deler av området ved flyskolen og hangarene. 

Riksantikvaren er et norsk statlig direktorat med ansvar for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Fredning er det sterkeste virkemiddel innenfor nasjonalt kulturminnevern. Fredning betyr at et kulturminne, som for eksempel en bygning, et anlegg eller område, blir varig vernet for ettertiden.

I begrunnelsen for Kjeller flyplass skriver blant annet Riksantikvaren at «Kjeller flyplass utgjør et verdifullt kulturmiljø, som viser viktig samferdsels-, teknologi-, sikkerhetspolitisk- og militærhistorie. Ved Kjeller flyplass kan en følge utviklingen fra de første flyforsøkene, gjennom alle tekniske, politiske og organisatoriske endringer i norsk militær flygning fra 1912, til dagens høyteknologiske virksomhet». For mer informasjon om fredningsforslaget til Riksantikvaren kan du lese meldingen om justert omfang i fredningssaken her